HAYVANAT BAHÇESİ ÜCRET TARİFESİ

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı, Dayanağı ve İlgili Haklarınız
T.C. Antalya Büyükşehir Belediyesi (“Belediye”) olarak iletişim formunu dolduran siz vatandaşlarımıza ait kişisel verileri, başta 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun (“Kanun”) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatına sahip olmamız ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; aşağıda yer alan amaç ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için yasalara uygun surette işlemekteyiz.
Bugüne kadar olduğu gibi, bu kişisel veriler bundan sonra da verdiğiniz açık rızaya ya da Kanun’da tanınan istisnalara istinaden, Belediyemiz tarafından belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve Kanun’un emrettiği süreler boyunca saklanacaktır.
Kişisel verilerinizin Belediyemiz tarafından hangi amaçlarla işlendiğine ve aktarıldığına ilişkin detaylı bilgilere aşağıda yer verilmiştir.
Kişisel Veri  
❖ Kimlik Bilgisi
(Ad-Soyad)
❖ İletişim Bilgisi
(Telefon Numarası, E-posta, Mesaj)

Veri İşleme Amacı
❖ İletişim formlarının kayıt altına alınması

Hukuki Sebep
❖ Bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması

Aktarım Durumu ve Amacı
Aktarım bulunmamaktadır.

Kişisel verileriniz, elektronik ortamlarda toplanmakta ve burada sayılan amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.
İlgili kişi veya ilgili kişinin yasal temsilcisi olarak dilediğiniz zaman Veri Sorumlusu olan Belediyemize başvurarak 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde belirtilen hakları kullanabilirsiniz.
Kanun'da belirtilen haklarınıza dair taleplerinizi, hangi hakların kullanılmak istendiğinin açık olarak belirtileceği ıslak imzalı bir dilekçe veya https://www.antalya.bel.tr/Content/UserFiles/Files/KVKKBa%C5%9FvuruFormu.doc adresinden ulaşabileceğiniz T.C. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kişisel Verileri Koruma Kanunu Başvuru Formu, formda yer alan bilgiler doğrultusunda kimliğinizi tespit edici belgelerle Belediyemize ulaştırabilirsiniz. Belediyemize ilgili kişi veya yasal temsilcisinden gelecek yukarıda yer alan talepleri içeren yazılı başvurulara 30 (otuz) gün içerisinde cevap verilecektir.
Başvurular, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alınacak karar ile bir ücret tarifesi yayınlamadığı sürece ücretsiz olarak yapılacaktır. Başvurulara verilecek cevapların 10 (on) sayfayı aşması halinde, her sayfa için 1,00 (bir) TL işlem ücreti alınacaktır. Cevabın CD, flash bellek gibi kayıt ortamında verilmesinin istenmesi halinde, istenen kayıt ortamının maliyetine göre ücret talep edilecektir.
Talep ettiğiniz konuda başkası adına hareket ediyorsanız bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.